سخن روز

كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي
« ولتر »

نظرسنجی

تاثیر راه اندازی سایت شورای اسلامی شهر سروآباد در عملکرد این شورا را چگونه ارزیابی می کنید؟
  shorai_ostan1
شورای عالی استانها

Amozesh_Parvaresh_Sarvabad
استانداری کردستان
فرمانداری سروآباد

كميسيون ماده 77 شهرداري
 رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض از وظائف كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مي‌باشد. رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجرا است و بدهي‌هائيكه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص مي‌شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد و اجراي ثبت مكلف  است بر طبق تصميم كميسيون مزبور نسبت به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد.
اعضاء كميسيون
1-فرماندار شهرستان
 2-ريس دادگستري
3- نماينده شوراي اسلامي شهر - لایق عبداللهی
نحوه رسيدگي در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري بعنوان يك مرجع خاص شبه قضايي  چنين است كه در برخي از پرونده‌ها به محض وصول پرونده در صورتي كه نياز به تحقيق و بررسي نداشته باشد اقدام مي‌گردد و در برخي از پرونده‌ها كه ناقص مي‌باشند سوابق به شهرداري ارسال تا نسبت به تكميل و اعاده آن اقدام نمايند و در مواردي نيز طي اخطاريه كتبي به مؤدي ابلاغ مي‌گردد كه ظرف ده روز از رؤيت اخطاريه هرگونه مدارك و دفاعي دارند بيان و تقديم نمايند كه پس از وصول لايحه يا مضي مدت مقرر و عدم وصول لايحه دفاعيه كميسيون در ماهيت قضيه اظهارنظر و مبادرت به اخذ تصميم و اصدار رأي مقتضي مي‌نمايد و در برخي از پرونده‌ها كه حائز اهميت فراوان چه از نقطه‌نظر شهرداري و يا حقوق شهروندان باشد كميسيون تعيين وقت نموده و در صورت تشخيص كميسيون وقت رسيدگي به طرفين ابلاغ مي‌شود كه در روز و ساعت معين حضور داشته و پس از رسيدگي و استماع اظهارات و مدافعات طرفين رأي مقتضي صادر مي‌گردد و همچنين كليه مؤدياني  كه نسبت به عوارض اعلامي از سوي شهرداري تهران اعتراض دارند مي‌توانند با مراجعه مستقيم به دبيرخانه كميسيون ضمن ارائه مدارك لازم و تشكيل پرونده موضوع اعتراض خود را پيگيري نمايند.